ادبیات چیست؟ از ادبیات چه می‌آموزیم؟ (۱)

تهیه، تدوین و تولید: سعید عبداللهیچهره‌ها: جبران خلیل جبران، برتولت برشت، ابوالقاسم فردوسی، فروغ فرخ‌زاد، پابلو نرودا
محمدرضا شفیعی کدکنی، احمد شاملو
ویلیام شکسپیر، پروین اعتصامی، رومن رولان، محمود درویش.


 
چهره‌ها: علی‌اکبر دهخدا، حسن عمید، محمد معین.


چهره‌ها: رضا سیدحسینی، هوشنگ گلشیری، لنگستن هیوز، محمدعلی جمالزاده، شیرکو بیکس.

ادامه دارد...