ادبیات چیست؟ از ادبیات چه می‌آموزیم؟ (۵)

تهیه، تدوین و تولید: سعید عبداللهی


چهره‌ها: نصرت رحمانی، هوارد فاست، سهراب سپهریچهره‌ها: ماریو بارگاس یوسا، توماس مان، یاشار کمال، الیف شافاک، عزیز نسینچهره‌ها: بهمن فرزانه، محمد قاضی، صادق هدایت، ابراهیم یونسیچهره‌ها: صمد بهرنگی، بزرگ علوی، محمدتقی بهار، سیمون دوبوار، پابلو نرودا

پایان