امان از ابتذال پوپولیسم فالوری
امان از ابتذال حجم‌آگین و حجم‌بین
امان از ابتذال هیاهوی مجاز و غربت اصالت
امان از غربت شعور و رونق «ابتذال شر»
امان از قحطی لعل و رواج خزف...!
امان از توفان غبار ربات بر کتیبه‌ی «فرهنگ انسان»...!

۱۹ دی ۱۴۰۱