اگر طبیعی‌ست؛ پیروزی نهاییِ زیبایی و عشق و محبت
اگر نقاشی‌ست؛ شکوه آفرینش مغز و دست انسان
اگر کودکانه؛ آینه‌ی معصومه‌گیِ انسان گمشده